Učení v souvislostech

Matematika bez praktického využití je jen guláš z čísel. Děti potřebují  počítání zažít. Stejně tak musí český jazyk vnímat jako živý nástroj, který jim umožní poznání světa kolem sebe.

Motivace

My dospělí se snažíme dělat věci, které nám dávají smysl. To nás motivuje ty dané věci dělat a překonávat překážky při cestě za jejich naplněním. Víme, co děláme a proč to děláme. A tak to děláme.

Učení pro učení smysl nedává.

Proto tou největší prací učitele je, ten smysl učení dát. Co nejméně uměle. Tak, aby děti byly do aktivity opravdu vtaženy a škemraly: "pomoz mi to napsat", "kolik je měsíců v roce"? Opravdové učení vychází z potřeby.

Jsem dobrý učitel tehdy, pokud za mnou děti chodí a škemrají, abych je něco naučila. A pak přichází má chvíle. Skloním se k nim a...učíme se. Protože to zrovna potřebujeme. Jako v životě.

Projektové učení

Projektové učení je pedagogickým přístupem, jehož cílem je navodit přirozenou a samozřejmou úroveň učení se s tématy, která jsou skutečná, zajímavá a důležitá pro žákův každodenní život. Jde o komplexní vyučovací metodu, která je založena na propojení praxe (reálných situací) a teorie (vědomostí, nabytých v klasické školní výuce) v cílené činnosti žáka na určitém projektu.

Pedagogickou hodnotu má jen vnitřní spontánní zájem žáka.

Náš školní rok se dělí na deset měsíců a deset témat projektového vyučování. Děti si v rámci svého měsíčního i každodenního plánu mohou částečně volit, kdy se osobitému tvoření svého projektu budou věnovat. Dále je tomuto určeno v rozvrhu vždy jedno dopoledne v týdnu, kdy na projektech pracují všichni současně. Projekty nemusí být čistě individuální, ale mohou být skupinové.

Základním východiskem pojetí projektového vyučování je chápání projektu jako výchovy životem pro život. Žák v projektu využívá své dosavadní zkušenosti a získává nové.

Výstupem takového projektu může být:

- koláž fotek, prací a textů směřujících k danému tématu

- lapbook, který může sloužit dítěti jako učební pomůcka

- vyrobená knížka, která téma projektu mapuje

- film

- 3D výrobek a další

- naučná stezka

- mapa

- video

- vernisáž

- recitace básní


Projekt v praxi:

K danému projektu se v onom měsíci váže co nejvíce aktivit, které umožňují danou problematiku prozkoumat a prožít z co nejvíce stran. Příkladem může být téma: Pravěký člověk. Příklad zpracování projektu pro první trojročí (1-3. třída)

Matematika - velikost tlupy (posloupnost čísel do 30), možnost vytváření vlastních tlup na papíře - kolik žen, mužů a dětí. Kolik lidí zůstane u ohně, když jdou muži lovit mamuta? Kolik mívaly ženy dětí? Zjišťování informací z encyklopedií.

Český jazyk - čtení s porozuměním. Příběhy na téma pravěkého člověka a vytváření pracovních listů k nim. U prvňáčků pak doplňování písmen do slov, skládání slov z písmen a jednoduché křížovky vztahující se k danému tématu pravěkého člověka.

Prvouka - čím se živil pravěký člověk? Co z toho můžeme najít nyní? Hledání v přírodě.

Výlety - součástí naší školy jsou 1-2x týdně výlety. Výlet s tématikou pravěkého člověka může vypadat jednak jako cesta do muzea právě na expozici o pravěku nebo také do lesa, kde si děti vytvoří osadu pravěkých lidí - postaví chýše, vytvoří ohniště, ohraničí.

Kutílek - v rámci tohoto kroužku si děti vyrobí nástroje typické pro danou dobu - najdou vhodné klacky, kameny i lýka a vyrábí např. oštěpy. Mohou se stát pravěkými rodiči a pokusit se vyrobit hračku z věcí volně dostupných v přírodě.

Muzikohranní - v tomto kroužku se děti učí rytmu a společnému vytváření hudby ve skupině. Ve své vlastní vyrobené osadě pak mohou kolem ohně v rámci  přivolání deště vymyslet vlastní rituál.

Čtení - každodenní čtení je stálicí našeho stylu vzdělávání. Každý den po obědě si děti s plnými bříšky lehnou na matraci nebo karimatky a učitel si s nimi čte pohádku - k tématu. Nejedná se o čistě pasivní aktivitu. Žáci i učitel se zastaví u každého nového slova či neznámého spojení či nového významu a pohádka či příběh se rozebírá. Právě u tohoto tématu se mohou po celý měsíc číst např. Lovci mamutů od Eduarda Štorcha. Tato četba později dětem poslouží jako zdroj informací k tématu.

Výtvarná výchova - různými výtvarnými technikami si děti mohou namalovat pravěkého člověka v kůži, připomenout si malby na stěnách jeskyní, znázornit jednoduché dobové nástroje.

Vaření - při této aktivitě si děti společně s učitelem připraví ideálně přímo v přírodě dobovou svačinku